ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๔.   ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๕.   ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๖.
 
   
ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๗.   ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๘.   ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๙.
 
                                                                                       
ภาพการก่อสร้างโรงเรียน-บ้าน ปอเนาะต้นแบบ